Skip to content

Privacybeleid

PRIVACY BELEID
Bijgewerkt op 1 januari 2022
1. Partijen en doel
LEPAGE GROEP N.V. (hierna “LEPAGE” of de “Controller“)
Rue de l’Aurore 2A, 6040 Jumet
BCE / BTW : BE 0668.491.732
Rechtspersonenregister: Charleroi
Mail : info@lepage-group.com
Telefoon: +32 71 28 57 00
LEPAGE stelt dit privacybeleid op met als doel de Gebruikers van de webSite die gehost wordt op het volgende adres: www.lepage-group.com, (hierna de “Site“), op een transparante manier te informeren over de manier waarop persoonsgegevens door LEPAGE worden verzameld en verwerkt.
De term “Gebruiker” verwijst naar elke Gebruiker, d.w.z. elke natuurlijke of rechtspersoon, die de Site bezoekt of er op enigerlei wijze mee interageert.
In dit opzicht bepaalt LEPAGE alle technische, wettelijke en organisatorische middelen en doeleinden voor de verwerking van de persoonsgegevens van de Gebruikers. LEPAGE verbindt zich ertoe daartoe alle nodige maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat de verwerking van persoonsgegevens in overeenstemming is met de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens (hierna: “de wet“) en de Europese Verordening van 26 april 2016 betreffende de bescherming van gegevens van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (hierna: “de Verordening“).
LEPAGE is vrij om elke natuurlijke of rechtspersoon te kiezen die op haar verzoek en voor haar rekening de persoonsgegevens van Gebruikers verwerkt (hierna “de Verwerker“). In voorkomend geval verbindt LEPAGE zich ertoe een Verwerker te kiezen die voldoende waarborgen biedt inzake de technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen voor de verwerking van persoonsgegevens, in het licht van de wet en de Verordening.
2. Verwerking van persoonsgegevens
Het gebruik van de WebSite door de Gebruikers kan leiden tot de mededeling van persoonsgegevens. De verwerking van deze gegevens door LEPAGE, in haar hoedanigheid van verantwoordelijke voor de verwerking, of door dienstverleners die namens en voor rekening van LEPAGE handelen, geschiedt in overeenstemming met de wet en de Verordening.
Persoonsgegevens worden door LEPAGE, in overeenstemming met de hieronder uiteengezette doeleinden, verwerkt via
Het contactformulier
3. Doel van de verwerking van persoonsgegevens
Overeenkomstig artikel 13 van de Verordening worden de doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens aan de Gebruiker meegedeeld en zijn deze de volgende :
1. Om de uitvoering van de op de Site aangeboden en overeengekomen diensten te verzekeren;
2. Om de controle op de uitvoering van de aangeboden diensten te verzekeren;
3. Om marketingactiviteiten en promotionele informatie uit te voeren met de voorafgaande toestemming van de Gebruiker en totdat deze toestemming wordt ingetrokken, bijvoorbeeld het verzenden van promoties over de producten en diensten van de GegevensVerwerker;
4. Om de vragen van de Gebruiker te beantwoorden;
5. Om statistieken op te stellen ter verbetering van de WebSite, de aangeboden diensten en de interne organisatie van de werking ervan;
6. Om de kwaliteit van de WebSite en de door de GegevensVerwerker aangeboden producten en/of diensten te verbeteren;
7. Om de interesses van de Gebruiker beter te kunnen identificeren.
4. Persoonsgegevens die kunnen worden verwerkt
Wanneer de Gebruiker de webSite bezoekt en gebruikt, stemt hij ermee in dat LEPAGE de volgende persoonsgegevens verzamelt en verwerkt, in overeenstemming met de methoden en principes die in dit privacybeleid zijn beschreven
1. Informatie die door de Gebruiker wordt verstrekt voor contractuele doeleinden en om de goede uitvoering van wederzijdse verplichtingen mogelijk te maken, te weten naam, voornaam, adres, IBAN-nummer en bankgegevens, enz.; en meer in het algemeen, alle informatie die vrijwillig door de Gebruiker wordt verstrekt;
2. Informatie van Gebruikers door het invullen van formulieren of door contact per telefoon, e-mail of andere middelen, bijvoorbeeld de naam, het adres, het e-mailadres en het telefoonnummer van Gebruikers.
3. Met betrekking tot het bezoek van elke Gebruiker aan de Site, wordt de automatisch verzamelde informatie
a. IP-adres, browsertype en -model, tijdzone, besturingssysteem;
b. Alle informatie over de pagina’s die de Gebruiker op de Site heeft geraadpleegd, met name de URL, de duur van het surfen, enz.
5. Toestemming
Door het contactformulier op de aleu-Site te openen en te gebruiken, verklaart de Gebruiker dat hij op de hoogte is van en zijn vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige toestemming geeft voor de verwerking van zijn persoonsgegevens. Deze overeenkomst heeft betrekking op de inhoud van dit Privacybeleid.
Toestemming wordt gegeven door de positieve handeling waarbij de Gebruiker het vakje heeft aangevinkt dat voorstelt “Ik ga akkoord met het privacybeleid”, dat op zijn beurt via een hyperlink verwijst naar het genoemde privacybeleid. Deze toestemming is een voorwaarde voor het uitvoeren van bepaalde handelingen op de Site of om de Gebruiker in staat te stellen een contractuele relatie met LEPAGE aan te gaan. Elke overeenkomst tussen LEPAGE en een Gebruiker betreffende de diensten en goederen die op de webSite worden aangeboden, is onderworpen aan de aanvaarding door de Gebruiker van het privacybeleid en het gebruik van het contactformulier.
De Gebruiker stemt ermee in dat de verantwoordelijke voor de verwerking, in overeenstemming met de voorwaarden en principes van dit privacybeleid, de persoonsgegevens die de Gebruiker op de Site of in verband met de door LEPAGE aangeboden diensten verstrekt, verwerkt en verzamelt voor de hierboven aangegeven doeleinden.
De Gebruiker heeft het recht zijn toestemming te allen tijde in te trekken. Zie in dit verband artikel 8 van de Verordeningen. Intrekking van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op grond van de eerder verleende toestemming onverlet.
6. Duur van de opslag van persoonsgegevens van Gebruikers
Overeenkomstig artikel 13, lid 2, van de Verordening en van de wet bewaart de verantwoordelijke voor de verwerking persoonsgegevens niet langer dan redelijkerwijs nodig is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt.
Deze periode is in ieder geval korter dan : 1 jaar
7. Ontvangers van gegevens en verstrekking van gegevens aan derden
Persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan werknemers, medewerkers, onderaannemers of leveranciers van LEPAGE die adequate garanties bieden voor de beveiliging van gegevens en die met LEPAGE samenwerken bij het op de markt brengen van producten of het verlenen van diensten. Zij handelen onder rechtstreeks gezag van LEPAGE, en zijn met name verantwoordelijk voor het verzamelen, verwerken of uitbesteden van deze gegevens.
In alle gevallen moeten de ontvangers van de gegevens en degenen aan wie de gegevens zijn verstrekt, zich houden aan de inhoud van dit privacybeleid. LEPAGE verzekert dat zij deze gegevens alleen voor de beoogde doeleinden, op een discrete en veilige manier zal verwerken.
Indien de gegevens aan derden worden verstrekt met het oog op direct marketing of klantenwerving, zal de Gebruiker daarvan vooraf in kennis worden gesteld, zodat hij zijn instemming kan betuigen met het gebruik van deze persoonsgegevens.
8. Rechten van de Gebruikers
De Gebruiker kan te allen tijde zijn rechten uitoefenen door een bericht per e-mail te sturen naar het volgende adres: info@lepage-group.com, of door een brief per post te sturen naar het volgende adres, met bijvoeging van een kopie van zijn identiteitskaart Rue de l’Aurore 2A, 6040 Jumet
a. Recht van toegang
In overeenstemming met artikel 15 van de Verordening garandeert LEPAGE de Gebruiker het recht op toegang tot zijn persoonsgegevens. De Gebruiker heeft het recht om toegang te krijgen tot deze persoonsgegevens, alsmede tot de volgende informatie
– de doeleinden van de verwerking ;
– de betrokken categorieën persoonsgegevens;
– de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt, met name ontvangers die gevestigd zijn in derde landen of internationale organisaties;
– indien mogelijk, de periode gedurende welke de persoonsgegevens moeten worden bewaard of, indien dit niet mogelijk is, de criteria die zijn gebruikt om die periode vast te stellen
– het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering, als bedoeld in artikel 22, leden 1 en 4, van de Verordening, en, ten minste in dergelijke gevallen, relevante informatie over de onderliggende logica en het belang en de verwachte gevolgen van een dergelijke verwerking voor de betrokkene
De verantwoordelijke voor de verwerking kan voor extra kopieën die door de Gebruiker worden aangevraagd, betaling verlangen van een redelijke vergoeding die gebaseerd is op de administratieve kosten.
Indien de Gebruiker een dergelijk verzoek langs elektronische weg doet (bijvoorbeeld via het e-mailadres), wordt de informatie verstrekt in een gangbare elektronische vorm, tenzij de Gebruiker anders verzoekt.
De Gebruiker zal uiterlijk één maand na ontvangst van het verzoek een kopie van zijn of haar gegevens ontvangen.
b. Recht op correctie
LEPAGE garandeert de Gebruiker het recht op rectificatie en verwijdering van persoonlijke gegevens.
Overeenkomstig artikel 16 van de Verordening kunnen onjuiste, onnauwkeurige of irrelevante gegevens te allen tijde worden gecorrigeerd of gewist. De Gebruiker dient de noodzakelijke wijzigingen eerst zelf vanuit zijn Gebruikers-/andere account door te voeren, tenzij deze wijzigingen niet zelfstandig kunnen worden doorgevoerd, in welk geval een verzoek aan LEPAGE kan worden gedaan.
Overeenkomstig artikel 19 van de Verordening stelt de verantwoordelijke voor de verwerking elke ontvanger aan wie persoonsgegevens zijn verstrekt in kennis van elke rectificatie van de persoonsgegevens, tenzij die verstrekking onmogelijk blijkt of onevenredig veel moeite zou vergen. De verantwoordelijke voor de verwerking verstrekt de betrokkene op verzoek informatie over dergelijke ontvangers.
c. Recht op wissen
De Gebruiker heeft het recht zijn persoonsgegevens zo spoedig mogelijk te laten wissen in de gevallen bedoeld in artikel 17 van de Verordening.
Wanneer de verantwoordelijke voor de verwerking de persoonsgegevens openbaar heeft gemaakt en deze krachtens het vorige lid moet wissen, neemt de verantwoordelijke voor de verwerking, rekening houdend met de beschikbare technologie en de kosten van tenuitvoerlegging, redelijke maatregelen, waaronder technische maatregelen, om de andere voor de verwerking verantwoordelijken die dergelijke persoonsgegevens verwerken ervan in kennis te stellen dat de betrokkene heeft verzocht om wissing door deze voor de verwerking verantwoordelijken van iedere koppeling naar, of iedere kopie of reproductie van, deze persoonsgegevens.
De twee voorgaande alinea’s zijn niet van toepassing voor zover deze verwerking noodzakelijk is
– om het recht op vrije meningsuiting en informatie uit te oefenen;
– om te voldoen aan een wettelijke verplichting die verwerking vereist op grond van het recht van de Unie of het recht van de lidstaat waaronder de voor de verwerking verantwoordelijke ressorteert, of om een taak van algemeen belang of een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag die aan de voor de verwerking verantwoordelijke is opgedragen, uit te voeren
– voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van rechtsvorderingen.
Overeenkomstig artikel 19 van de Verordening stelt de voor de verwerking verantwoordelijke elke ontvanger aan wie persoonsgegevens zijn verstrekt, in kennis van het wissen van persoonsgegevens of de beperking van de verwerking, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredig veel moeite kost. De verantwoordelijke voor de verwerking verstrekt de betrokkene op verzoek informatie over dergelijke ontvangers.
d. Recht om verwerking te beperken
De Gebruiker heeft het recht de verwerking van zijn persoonsgegevens te laten beperken in de gevallen genoemd in artikel 19 van de Verordening.
Overeenkomstig artikel 19 van de Verordening stelt de verantwoordelijke voor de verwerking elke ontvanger aan wie persoonsgegevens zijn verstrekt in kennis van elke beperking van de verwerking, tenzij deze verstrekking onmogelijk blijkt of onevenredig veel moeite zou vergen. De verantwoordelijke voor de verwerking verstrekt de betrokkene op verzoek informatie over dergelijke ontvangers.
e. Recht op gegevensoverdraagbaarheid
Overeenkomstig artikel 20 van de Verordening hebben de Gebruikers het recht om van LEPAGE hun persoonsgegevens te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat. De Gebruiker heeft het recht deze gegevens aan een andere voor de verwerking verantwoordelijke over te dragen, zonder dat LEPAGE daarvan wordt weerhouden in de in de Verordening genoemde gevallen.
Wanneer de Gebruiker het recht op gegevensoverdraagbaarheid overeenkomstig de vorige alinea uitoefent, heeft hij het recht de persoonsgegevens rechtstreeks van de ene verantwoordelijke voor de verwerking naar de andere te laten overdragen, voor zover dat technisch mogelijk is.
De uitoefening van het recht op gegevensoverdraagbaarheid laat het recht op gegevenswissing onverlet. Dit recht is niet van toepassing op verwerking die noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of die deel uitmaakt van de uitoefening van het openbaar gezag die aan de voor de verwerking verantwoordelijke is opgedragen.
Het recht op gegevensoverdraagbaarheid laat de rechten en vrijheden van derden onverlet.
f. Recht van bezwaar en geautomatiseerde individuele besluitvorming
De Gebruiker heeft te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens op grond van zijn bijzondere omstandigheden, met inbegrip van de automatisering van gegevens door LEPAGE. Overeenkomstig artikel 21 van de Verordening zal LEPAGE persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij er dwingende legitieme gronden voor de verwerking zijn die zwaarder wegen dan de belangen en rechten en vrijheden van de Gebruiker, of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van een rechtsvordering.
Wanneer persoonsgegevens worden verwerkt met het oog op klantenwerving, heeft de Gebruiker het recht te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens voor dergelijke doeleinden, met inbegrip van profilering voor zover dit verband houdt met dergelijke klantenwerving.
Wanneer de betrokkene bezwaar maakt tegen de verwerking voor doeleinden van klantenwerving, worden de persoonsgegevens niet langer voor dergelijke doeleinden verwerkt.
g. Recht van klacht
De Gebruiker heeft het recht om een klacht in te dienen betreffende de verwerking van zijn persoonsgegevens door LEPAGE bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, bevoegd voor het Belgische grondgebied. Nadere informatie is te vinden op de webSite: https://www.autoriteprotectiondonnees.be.
Klachten kunnen worden ingediend op de volgende adressen
Gegevensbeschermingsautoriteit
Pressestraat 35, 1000 Brussel
Telefoon + 32 2 274 48 00
Fax: + 32 2 274 48 35
E-mail: contact@apd-gba.be
De Gebruiker kan ook een klacht indienen bij de rechtbank van eerste aanleg van zijn woonplaats.
9. Cookies
De Site gebruikt cookies om Gebruikers van de Site te onderscheiden. Dit stelt ons in staat om Gebruikers een betere browse-ervaring te bieden en de Site en de inhoud ervan te verbeteren. De doeleinden en voorwaarden van cookies staan in deze rubriek.
a. Algemene beginselen
Een “Cookie” is een bestand dat tijdelijk of permanent op de harde schijf van de Gebruiker wordt geplaatst bij het raadplegen van de WebSite, met het oog op een latere verbinding. Dankzij cookies herkent de server de computer van de Gebruiker.
Cookies kunnen ook geplaatst worden door derden met wie LEPAGE samenwerkt.
Sommige van de door LEPAGE gebruikte cookies zijn noodzakelijk voor de goede werking van de WebSite, andere worden gebruikt om de ervaring van de Gebruiker te verbeteren.
De Gebruiker kan de cookies personaliseren of deactiveren door zijn browserparameters in te stellen.
Door de WebSite te gebruiken, stemt de Gebruiker uitdrukkelijk in met het beheer van cookies zoals beschreven in dit artikel.
b. Soort cookies en doel
Op de WebSite worden door LEPAGE verschillende soorten cookies gebruikt:
– Essentiële technische cookies: deze zijn noodzakelijk voor de werking van de WebSite, maken de communicatie van de ingevoerde gegevens mogelijk en zijn bedoeld om de navigatie van de Gebruiker te vergemakkelijken;
– Analytische cookies en cookies voor statistische en publieksmeting: deze cookies maken het mogelijk de Gebruiker te herkennen en worden gebruikt om het aantal Gebruikers van de WebSite over een bepaalde periode te tellen. Aangezien zij ook het surfgedrag aangeven, zijn zij een doeltreffend middel om de surfervaring van de Gebruiker te verbeteren door hem voorstellen en aanbiedingen te tonen die hem waarschijnlijk zullen interesseren. Ze stellen LEPAGE ook in staat om eventuele bugs op de WebSite te identificeren en te corrigeren.
– Functionele cookies: deze cookies vergemakkelijken het gebruik van de WebSite door bepaalde gemaakte keuzes te bewaren (bijvoorbeeld de Gebruikersnaam of de taal);
c. Bewaartermijn voor cookies
Cookies worden bewaard gedurende de tijd die nodig is om het doel waarvoor zij zijn bestemd te bereiken. De cookies die op de harde schijf van de Gebruiker kunnen worden opgeslagen en de periode gedurende welke zij worden bewaard, zijn de volgende
________
d. Beheer van cookies
Indien de Gebruiker niet wil dat de WebSite cookies op zijn harde schijf plaatst, kan hij deze eenvoudig beheren of verwijderen door de parameters van zijn browser aan te passen. Browserprogrammering stelt de Gebruiker ook in staat een bericht of melding te ontvangen wanneer een WebSite cookies gebruikt en zo te beslissen of hij deze accepteert of weigert.
Indien de Gebruiker bepaalde cookies uitschakelt, aanvaardt de Gebruiker dat de WebSite mogelijk niet optimaal functioneert. Het is mogelijk dat sommige delen van de WebSite niet of slechts gedeeltelijk bruikbaar zijn.
Indien de Gebruiker bepaalde cookies wenst te beheren en/of te verwijderen, kan hij dat doen via de volgende link(s):
Voor Gebruikers met :
– Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-us/windows-vista/block-or-allow-cookies
– Microsoft Edge: http://windows.microsoft.com/en-gb/windows-10/edge-privacy-faq
– Chroom: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=fr
– Firefox: https://support.mozilla.org/fr/kb/activer-desactiver-cookies-preferences
– Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=fr_CA
10. Beperking van de aansprakelijkheid van de voor de verwerking verantwoordelijke
De webSite kan links bevatten naar andere webSites die eigendom zijn van derden die niet aan LEPAGE verbonden zijn. LEPAGE is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze webSites en hun overeenstemming met de Wet en de Verordeningen.
De houder van het ouderlijk gezag moet uitdrukkelijk toestemming geven om de minderjarige jonger dan 16 jaar persoonlijke informatie of gegevens op de webSite te laten vermelden. LEPAGE raadt personen die het ouderlijk gezag over minderjarigen uitoefenen ten zeerste aan een verantwoord en veilig gebruik van het Internet te bevorderen. De verantwoordelijke voor de verwerking kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens en gegevens van minderjarigen jonger dan 16 jaar wier toestemming niet daadwerkelijk wordt gedekt door die van hun wettige ouders, of voor onjuiste gegevens – met name betreffende de leeftijd – die door minderjarigen zijn ingevoerd. In geen geval worden persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking verwerkt indien de Gebruiker aangeeft dat hij jonger is dan 16 jaar.
LEPAGE is niet aansprakelijk voor het verlies, de beschadiging of de diefstal van persoonlijke gegevens veroorzaakt door virussen of computeraanvallen.
11. Beveiliging
De verantwoordelijke voor de verwerking treft organisatorische en technische maatregelen om een passend niveau van beveiliging van de verwerking en verzameling van gegevens te waarborgen. Deze beveiligingsmaatregelen zijn afhankelijk van de uitvoeringskosten in verband met de aard, de context en de doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens.
De verantwoordelijke voor de verwerking maakt gebruik van standaard-coderingstechnologieën binnen de IT-sector bij de overdracht of verzameling van gegevens op de Site.
12. Wijzigingen in het privacybeleid
LEPAGE behoudt zich het recht voor om dit privacybeleid te wijzigen om te voldoen aan de relevante wettelijke verplichtingen. De Gebruiker wordt daarom verzocht het Privacybeleid regelmatig te raadplegen, zodat hij op de hoogte is van eventuele wijzigingen en aanpassingen. Dergelijke wijzigingen zullen op de Site worden geplaatst of per e-mail worden verzonden met het oog op de uitvoerbaarheid.
13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op dit privacybeleid is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. Elk geschil wordt voorgelegd aan de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de maatschappelijke zetel van LEPAGE.
14. Neem contact op met
Voor vragen of klachten met betrekking tot dit Privacybeleid kan de Gebruiker contact opnemen met de Controller via het volgende adres: info@lepage-group.com